หน้าหลัก     บรรณาธิการวารสาร   ติดต่อเรา  

Download วารสารฉบับที่ 29 


ฉบับที่ 28  


ฉบับที่ 27 


ฉบับที่ 24  


ฉบับที่ 23 

- Download วารสารทั้งหมด

- Download รูปแบบบทความ   , Download แบบฟอร์มขอส่งบทความ   


ผลงานสิ่งประดิษฐ์


 

 

ร่วมส่งบทความกับเรา


สามารถส่งบทความได้ทางอีเมล์ ejofsu@siam.edu

หรือทางไปรษณีย์
โดยแนบสำเนาบทความ 2 ชุด และไฟล์บทความรูปแบบซีดี
จ่าหน้าซองถึง กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

รูปแบบเริ่มต้นของฮิวริสติกแบบไปข้างหน้าของปัญหาการตัดแบ่งชิ้นงานหนึ่งมิติ
โดย จตุพร ใจดำรงค์


   
          ปัญหาการวางแผนการตัดชิ้นงานแบบหนึ่งมิติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีเป้าหมายเพื่อให้มีการใช้วัตถุดิบจำนวนน้อยที่สุดและเศษที่เหลือจากการตัดจำนวนหนึ่งชิ้นให้มีความยาวมากที่สุด ซึ่งคาดว่าเศษตัดชิ้นนั้นจะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการตัดในครั้งต่อไปได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเศษตัดที่มีขนาดสั้น วิธีการฮิวริสติกแบบหนึ่งที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ วิธีฮิวริสติกแบบไปข้างหน้า งานวิจัยนี้นำเสนอการเปรียบเทียบรูปแบบเริ่มต้นของวิธีฮิวริสติกแบบไปข้างหน้าจำนวนสี่รูปแบบ คือ แบบยาวไปหาสั้น แบบสั้นไปหายาว แบบสลับกลุ่ม และแบบสุ่ม การหาค่าเป้าหมายของวิธีการฮิวริสติกแบบไปข้างหน้าหาโดยการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาวิชวลเบสิกและการหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแบบทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมลินโก สถิติจะถูกใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน...

อ่านต่อในรูปแบบไฟล์ PDF

การพัฒนาเครื่องมือวัดการหนุนสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตที่มีโมพิมพ์แบบมีบ่า
โดย พิทักษ์พงษ์ บุญประสม


         
บทความนี้นำเสนอการศึกษาพัฒนาเครื่องมือวัดการหนุน (Packing Gauge) ของโมแม่พิมพ์และโมผ้ายางสำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีโมพิมพ์แบบมีบ่า ซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือวัดการหนุนยังมีใช้ไม่แพร่หลายสำหรับการพิมพ์ ดังนั้นปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือวัดการหนุนทำได้โดยเริ่มจากออกแบบเครื่องมือวัดด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบ (CAD : Computer Aided Designed) แบบพาราเมตริกโซลิดโมเดลลิ่ง (Parametric Solid Modeling) และใช้โปรแกรมช่วยผลิต (CAM: Computer Aided Manufacturing) สร้างคำสั่ง NC-Code เพื่อใช้ควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling)... 

อ่านต่อในรูปแบบไฟล์ PDF

ถ่านกัมมันต์จากกากงา
โดย มัลลิกา ถาบุตร


         การศึกษานี้นำเสนอแนวทางการผลิตถ่านกัมมันต์จากกากงา โดยใช้วิธีการกระตุ้นร่วมกันทั้งทางเคมีและทางกายภาพ ซึ่งกากงาจะถูกนำมาเผาไพโรไลซิสที่อุณหภูมิแตกต่างกัน แล้วนำไปกระตุ้นด้วยด่างสองชนิดเปรียบเทียบกัน คือ โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์ ด้วยอัตราส่วนที่แตกต่างกันจากนั้น จะถูกกระตุ้นอีกครั้งด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากผลการทดลอง พบว่าเมื่อนำถ่านกัมมันต์ที่ได้จากการไพโรไลซิสกากงาที่ 6000C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศของไนโตรเจนและกระตุ้นด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อัตราส่วน 1:2 โดยน้ำหนักถ่านกัมมันต์ต่อน้ำหนักของสารเคมีด่าง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วผ่านการกระตุ้นด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 8500C เป็น...

อ่านต่อในรูปแบบไฟล์ PDF


โครงร่างตัวแบบในงานศึกษาวิจัย: การจัดการความรู้ขององค์การก่อสร้าง
โดย เที่ยงธรรม เกลียวจยกูล และ เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี


         บทความนี้เป็นบทความที่อธิบายถึง แนวคิดการสร้างโครงร่างตัวแบบที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ตัวแบบการจัดการความรู้ ของวิสาหกิจขนาดกลางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง” อันประกอบด้วย การเลือกใช้ทฤษฎีที่เหมาะสม การศึกษาความสัมพันธ์ในแนวคิด การสังเคราะห์องค์ความรู้ การให้การอธิบายที่ดี และสามารถต่อยอดกับข้อมูลที่ได้จากการวิจัย โดยโครงร่างตัวแบบนั้นเป็นเครื่องมือทางการวิจัยที่จะช้วยให้ได้ตัวแบบที่ดี ที่สมบูรณ์ ที่มีทฤษฎีที่ดีที่เหมาะสมรองรับ


อ่านต่อในรูปแบบไฟล์ PDF

วารสารวิศวกรรมศาสตร์
เล่มที่ 24 ปี 2555

Delaunay Adaptive Remeshing Technique for Finite Element/Finite Volume Methods
โดย
Sutthisak Phongthanapanich

-เครื่องควบคุมอุณหภูมิผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
โดย
แสงระวี บัวแก้ว และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย

-การศึกษาสมรรถนะของเครื่องตะบันน้ำ
โดย
บัญญัติ นิยมวาส และ บรรเจิด โปฏกรัตน

- -รูปแบบเริ่มต้นของฮิวริสติกแบบไปข้างหน้าของปัญหาการตัดแบ่งชิ้นงานหนึ่งมิต โดย
จตุพร ใจดำรงค์

- การเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนของ Vapor chamber โดยติดตั้งท่อบนส่วนควบแน่น
โดย
วสันต์ ศรีเมือง และ ปรีชา ขันติโกมล

-The impact of Information Technology on Society and Business
โดย
Nucharee Premchaiswadi

-การตัดสินใจขายาการลงทุนของผู้บริการเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่เจ้าของโครงข่าย ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยใช้เครื่องมือ Real Options Analysis
โดย
วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ และ สันติ พัฒนะวิชัย

-การทำเวฟเลตลายน้ำเสียงที่ทนทานต่อการบีบอัดแบบ MPEG
โดย
พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ และ สรกฤช ศรีเกษม


ติดต่อสอบถาม มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2868 6656 , 0-2457 0068 ต่อ 5337 , โทรสาร 0-2868 6656